โครงการค่ายทางอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 โครงการค่ายทางอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร